O NAS

Kim jesteśmy?

Naszą wspólnotę tworzą osoby pochodzące z różnych środowisk, miejsc, będące w różnym wieku, niosące też różny bagaż doświadczeń, które połączyła miłość do Boga. Pragniemy żyć w zgodzie z największym przykazaniem, które zachęca nas do kochania Boga i drugiego człowieka.

Wierzymy, że każdy człowiek bez wyjątku został powołany do bliskiej, pełnej miłości więzi ze swoim Stwórcą. I to z tej relacji, która jest zaprzeczeniem pustej, bezwartościowej religijności, wynika nasza wiara w Bożą dobroć, Jego opiekę i Jego codzienne prowadzenie.

Wierzymy też, że Bóg, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, włożył w niego pragnienie życia we wspólnocie, w której wzajemna miłość, szacunek i otwartość tworzą właściwy fundament do zmierzenia się z trudnościami, jakie niesie ze sobą życie.

Rozumiejąc kruchość ludzkiej natury i jej podatność na grzech, sami doświadczając słabości, rzeczywistości grzechu i jego skutków, staramy się pielęgnować w sobie postawę miłości i akceptacji drugiego człowieka, odmawiając sobie prawa do osądzania, wywyższania siebie nad innych, czy tym bardziej pogardy. Jednocześnie dostrzegamy bezwzględną konieczność pojednania się z Bogiem i korzystania z Jego łaski uzdalniającej nas do prawego życia.

Nie uważamy, że jakikolwiek kościół czy związek wyznaniowy ma monopol na prawdę, ale żywimy głębokie przekonanie, że Bogu „miły mu jest ten, kto Go szanuje i postępuje sprawiedliwie” (Dzieje Apostolskie 10:35), bez względu na płeć, wiek, narodowość, rasę, wykształcenie czy przynależność wyznaniową.

Pragniemy, by życie ludzi wokół nas zostało przemienione przez osobiste spotkanie z żywym Bogiem i doświadczenie Jego miłości. Temu pragnieniu chcemy podporządkować życie, wiedząc, że zostaliśmy stworzeni po to, „żyli już nie dla siebie, ale dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.” (2 Koryntian 5:15).

W co wierzymy?

1. Jeden Bóg - trzy osoby.

Wierzymy w jednego Boga, który istnieje w trzech osobach - Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty.

Wierzymy w Boga który jest źródłem wszelkiego życia, pełni i miłości - Stwórcę namiętnie zakochanego w ludzkości Bóg jest nie tylko źródłem życia, ale także źródłem mocy i uzdrowienia. Wierzymy, że miłość Boga przejawia się w darach Ducha Świętego, takich jak mówienie językami, prorokowanie i uzdrawianie, które są dostępne dla wszystkich wierzących w dzisiejszych czasach.
Psalm 36:9, Jana 4:14, Jana 3:16

2. Bóg objawia się w Jezusie.

Wierzymy, że Bóg objawia się w Jezusie Chrystusie - Jezus jest pełnym objawieniem Boga i dzięki Niemu możemy mieć osobistą relację z Bogiem. Wierzymy, że nauki i cuda Jezusa pokazują moc Boga, i że dzięki wierze w Niego możemy doświadczyć tej mocy w naszym życiu.
Jana 1:14, Kolosan 1:15

3. Jezus objawia Boga.

Jezus w swoim życiu objawia Boga w łasce, miłosierdziu, przebaczeniu i sprawiedliwości. Łaska i miłosierdzie Boga objawiają się w przebaczeniu grzechów i udzieleniu Ducha Świętego.

Efezjan 2:8-9, Rzymian 3:22-24, Rzymian 5:8

4. Jezus ma wpływ na świat.

Wierzymy, że śmierć Jezusa ma realny wpływ na dzisiejszy świat oraz, że w swojej śmierci Jezus objawia zdecydowaną obecność Boga w świecie, nawet w obliczu nienawiści, przemocy i bólu. śmierć Jezusa na krzyżu ukazuje miłość Boga do ludzkości i Jego determinację, by zbawić nas od naszych grzechów. Wierzymy, że dzięki mocy krzyża możemy pokonać grzech, śmierć i diabła.

Izajasza 53:4-5, Jana 3:16

5. Bóg powołuje do lepszego życia.

Wierzymy, że w swoim zmartwychwstaniu Jezus objawia Boga, który powołuje nas do lepszego i obfitego życia teraz i na wieki. Życia, które wykracza poza nasze lękliwe i kruche wyobrażenia. Zmartwychwstanie Jezusa jest gwarancją naszego zmartwychwstania i życia wiecznego.

Jana 10:10, Rzymian 6:4, 1 Koryntian 15:20-22

6. Miłość nie dyskryminuje.

Wierzymy, że Bóg nie dyskryminuje nikogo w swojej miłości, niezależnie od ich wieku, rasy, pochodzenia, wyznania, preferencji politycznych czy seksualnych. On oferuje życie każdemu, kto w Niego uwierzy.

Wszyscy potrzebujemy Jego pomocy.

Jana 3:16, Rzymian 5:8, Galacjan 3:28, Efezjan 2:8-9

7. Bóg żyje wśród nas.

Wierzymy, że Bóg żyje wśród nas, w nas i przez nas mocą Ducha Świętego.
Duch Święty zamieszkuje każdego wierzącego i uzdalnia go do życia miłego Bogu. Wierzymy, że dzięki Duchowi Świętemu możemy mieć osobistą relację z Bogiem i dostęp do Jego mocy i darów.
Jana 14:16-17, Rzymian 8:11

8. Bóg porusza do bycia razem.

Wierzymy, że Bóg porusza nas, abyśmy byli razem we wspólnotach wiary, nadziei i miłości.
Bóg wzywa nas do bycia częścią wspólnoty wierzących, w której możemy się nawzajem zachęcać, wspierać i budować w wierze. Wierzymy, że ta wspólnota powinna charakteryzować się wiarą, nadzieją i miłością, i że dzięki niej możemy doświadczyć mocy i obecności Boga w wyjątkowy sposób.
Hebrajczyków 10:25, 1 Koryntian 12:12-27

9. Wiara czyni cuda.

Wierzymy, że dzięki wierze możemy więcej. Wierzymy w te rzeczy nie z pewności, ale z wiary, jako ci, którzy ufają w rzeczywistość Boga objawionego w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego. Wiara jest kluczem do doświadczenia rzeczywistości Boga i Jego mocy w naszym życiu. Wierzymy, że dzięki wierze możemy uzyskać dostęp do obietnic Boga i doświadczyć mocy Ducha Świętego w namacalny sposób.

Hebrajczyków 11:1, Rzymian 10:17

W co wierzymy?

1. Jeden Bóg - trzy osoby.

Wierzymy w jednego Boga, który istnieje w trzech osobach - Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty.

Wierzymy w Boga który jest źródłem wszelkiego życia, pełni i miłości - Stwórcę namiętnie zakochanego w ludzkości Bóg jest nie tylko źródłem życia, ale także źródłem mocy i uzdrowienia. Wierzymy, że miłość Boga przejawia się w darach Ducha Świętego, takich jak mówienie językami, prorokowanie i uzdrawianie, które są dostępne dla wszystkich wierzących w dzisiejszych czasach.
Psalm 36:9, Jana 4:14, Jana 3:16

2. Bóg objawia się w Jezusie.

Wierzymy, że Bóg objawia się w Jezusie Chrystusie - Jezus jest pełnym objawieniem Boga i dzięki Niemu możemy mieć osobistą relację z Bogiem. Wierzymy, że nauki i cuda Jezusa pokazują moc Boga, i że dzięki wierze w Niego możemy doświadczyć tej mocy w naszym życiu.
Jana 1:14, Kolosan 1:15

3. Jezus objawia Boga.

Jezus w swoim życiu objawia Boga w łasce, miłosierdziu, przebaczeniu i sprawiedliwości. Łaska i miłosierdzie Boga objawiają się w przebaczeniu grzechów i udzieleniu Ducha Świętego.

Efezjan 2:8-9, Rzymian 3:22-24, Rzymian 5:8

4. Jezus ma wpływ na świat.

Wierzymy, że śmierć Jezusa ma realny wpływ na dzisiejszy świat oraz, że w swojej śmierci Jezus objawia zdecydowaną obecność Boga w świecie, nawet w obliczu nienawiści, przemocy i bólu. śmierć Jezusa na krzyżu ukazuje miłość Boga do ludzkości i Jego determinację, by zbawić nas od naszych grzechów. Wierzymy, że dzięki mocy krzyża możemy pokonać grzech, śmierć i diabła.

Izajasza 53:4-5, Jana 3:16

5. Bóg powołuje do lepszego życia.

Wierzymy, że w swoim zmartwychwstaniu Jezus objawia Boga, który powołuje nas do lepszego i obfitego życia teraz i na wieki. Życia, które wykracza poza nasze lękliwe i kruche wyobrażenia. Zmartwychwstanie Jezusa jest gwarancją naszego zmartwychwstania i życia wiecznego.

Jana 10:10, Rzymian 6:4, 1 Koryntian 15:20-22

6. Miłość nie dyskryminuje.

Wierzymy, że Bóg nie dyskryminuje nikogo w swojej miłości, niezależnie od ich wieku, rasy, pochodzenia, wyznania, preferencji politycznych czy seksualnych. On oferuje życie każdemu, kto w Niego uwierzy.

Wszyscy potrzebujemy Jego pomocy.

Jana 3:16, Rzymian 5:8, Galacjan 3:28, Efezjan 2:8-9

7. Bóg żyje wśród nas.

Wierzymy, że Bóg żyje wśród nas, w nas i przez nas mocą Ducha Świętego.
Duch Święty zamieszkuje każdego wierzącego i uzdalnia go do życia miłego Bogu. Wierzymy, że dzięki Duchowi Świętemu możemy mieć osobistą relację z Bogiem i dostęp do Jego mocy i darów.
Jana 14:16-17, Rzymian 8:11

8. Bóg porusza do bycia razem.

Wierzymy, że Bóg porusza nas, abyśmy byli razem we wspólnotach wiary, nadziei i miłości.
Bóg wzywa nas do bycia częścią wspólnoty wierzących, w której możemy się nawzajem zachęcać, wspierać i budować w wierze. Wierzymy, że ta wspólnota powinna charakteryzować się wiarą, nadzieją i miłością, i że dzięki niej możemy doświadczyć mocy i obecności Boga w wyjątkowy sposób.
Hebrajczyków 10:25, 1 Koryntian 12:12-27

9. Wiara czyni cuda.

Wierzymy, że dzięki wierze możemy więcej. Wierzymy w te rzeczy nie z pewności, ale z wiary, jako ci, którzy ufają w rzeczywistość Boga objawionego w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego. Wiara jest kluczem do doświadczenia rzeczywistości Boga i Jego mocy w naszym życiu. Wierzymy, że dzięki wierze możemy uzyskać dostęp do obietnic Boga i doświadczyć mocy Ducha Świętego w namacalny sposób.

Hebrajczyków 11:1, Rzymian 10:17

Jacy jesteśmy?

JESTEŚMY ODWAŻNI

Mamy odwagę marzyć o czymś wielkim, ponieważ nasz Bóg jest wielki!

Odrzucamy przeciętność i dążymy do wielkości, bo nasz Bóg jest większy, niż możemy sobie wyobrazić.

"Temu, który jest w stanie uczynić o wiele więcej niż to, o co prosimy i co myślimy, zgodnie z mocą działającą w nas"

Efezjan 3:20

JESTEŚMY ODKRYWCAMI

Pójdziemy na krańce ziemi, by dotrzeć do ludzi dla Chrystusa!

Będziemy tańczyć i śpiewać z radości, kiedy oni Go poznają!

"I rzekł do nich: 'Idźcie na cały świat i głoście ewangelię całemu stworzeniu'"

Marka 16:15

JESTEŚMY RADYKALNYMI MIŁOŚNIKAMI

Jesteśmy pełni energii i gotowi do kochania!

Nie przejmujemy się drobiazgami, jesteśmy zawsze otwarci na rozwój i naukę.

"Miłość jest cierpliwa i łaskawa; miłość nie zazdrości i nie przechwala się; nie jest arogancka i nieuprzejma. Nie upiera się przy swoim; nie jest drażliwa ani urażona; nie cieszy się z powodu złego, lecz raduje się z prawdy."

1 Koryntian 13:4-6

JESTEŚMY WSPÓŁTWÓRCAMI

Wszyscy mamy do odegrania swoją rolę!

Nie będę czekał, aż inni zrobią to, co ja mogę zrobić.

"Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg przedtem przygotował, abyśmy w nich chodzili"

Efezjan 2:10

JESTEŚMY DAWCAMI

Żyjemy, by dawać!

Ponieważ Jezus powiedział, że lepiej jest dawać niż otrzymywać.

"Bardziej błogosławione jest dawać niż otrzymywać"

Dzieje Apostolskie 20:35

JESTEŚMY ZASILANI DUCHEM ŚWIĘTYM

Wierzymy, że Bóg działa tu i teraz.

On oferuje uzdrowienie i pełnię wszystkim, którzy Go wzywają.

"Lecz wy otrzymacie moc, gdy Duch Święty zstąpi na was, i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i Samarii, i aż po krańce ziemi"

Dzieje Apostolskie 1:8

JESTEŚMY SKUPIENI NA JEZUSIE

Żyjemy, by służyć największemu imieniu.

Nie tworzymy własnego imienia, służymy imieniu Jezusa.

"A cokolwiek czynicie, słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego"

Kolosan 3:17

JESTEŚMY ZJEDNOCZENI

Kochamy być razem, ponieważ Bóg mieszka w Swoim kościele!

Razem możemy zrobić o wiele więcej niż w pojedynkę.

"Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem i ja wśród nich"

Mateusza 18:20

Nasza historia

Aby się lepiej z nami poznać
warto znać naszą historię!
Zachęcamy do przeczytania.

Przejdź do naszej historii

Nasi liderzy

Łukasz Kupczyński
Łukasz Kupczyński
Ania Kowalska
Ania Kowalska
Radek Krawczyk
Radosław Krawczyk
Ada Kowalczewska
Ada Kowalczewska
Michał Spławski
Michał Spławski
Asia Kupczyńska
Asia Kupczyńska
Renia Dziuba
Renia Dziuba
Robert Dziuba
Robert Dziuba
Bogdan Olechnowicz
Bogdan Olechnowicz
Modest Czarniecki
Modest Czarniecki

O NAS

Kim jesteśmy?

Naszą wspólnotę tworzą osoby pochodzące z różnych środowisk, miejsc, będące w różnym wieku, niosące też różny bagaż doświadczeń, które połączyła miłość do Boga. Pragniemy żyć w zgodzie z największym przykazaniem, które zachęca nas do kochania Boga i drugiego człowieka.

Wierzymy, że każdy człowiek bez wyjątku został powołany do bliskiej, pełnej miłości więzi ze swoim Stwórcą. I to z tej relacji, która jest zaprzeczeniem pustej, bezwartościowej religijności, wynika nasza wiara w Bożą dobroć, Jego opiekę i Jego codzienne prowadzenie.

Wierzymy też, że Bóg, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, włożył w niego pragnienie życia we wspólnocie, w której wzajemna miłość, szacunek i otwartość tworzą właściwy fundament do zmierzenia się z trudnościami, jakie niesie ze sobą życie.

Rozumiejąc kruchość ludzkiej natury i jej podatność na grzech, sami doświadczając słabości, rzeczywistości grzechu i jego skutków, staramy się pielęgnować w sobie postawę miłości i akceptacji drugiego człowieka, odmawiając sobie prawa do osądzania, wywyższania siebie nad innych, czy tym bardziej pogardy. Jednocześnie dostrzegamy bezwzględną konieczność pojednania się z Bogiem i korzystania z Jego łaski uzdalniającej nas do prawego życia.

Nie uważamy, że jakikolwiek kościół czy związek wyznaniowy ma monopol na prawdę, ale żywimy głębokie przekonanie, że Bogu „miły mu jest ten, kto Go szanuje i postępuje sprawiedliwie” (Dzieje Apostolskie 10:35), bez względu na płeć, wiek, narodowość, rasę, wykształcenie czy przynależność wyznaniową.

Pragniemy, by życie ludzi wokół nas zostało przemienione przez osobiste spotkanie z żywym Bogiem i doświadczenie Jego miłości. Temu pragnieniu chcemy podporządkować życie, wiedząc, że zostaliśmy stworzeni po to, „żyli już nie dla siebie, ale dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.” (2 Koryntian 5:15).

W co wierzymy?

1. Jeden Bóg - trzy osoby.

Wierzymy w jednego Boga, który istnieje w trzech osobach - Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty.

Wierzymy w Boga który jest źródłem wszelkiego życia, pełni i miłości - Stwórcę namiętnie zakochanego w ludzkości Bóg jest nie tylko źródłem życia, ale także źródłem mocy i uzdrowienia. Wierzymy, że miłość Boga przejawia się w darach Ducha Świętego, takich jak mówienie językami, prorokowanie i uzdrawianie, które są dostępne dla wszystkich wierzących w dzisiejszych czasach.
Psalm 36:9, Jana 4:14, Jana 3:16

2. Bóg objawia się w Jezusie.

Wierzymy, że Bóg objawia się w Jezusie Chrystusie - Jezus jest pełnym objawieniem Boga i dzięki Niemu możemy mieć osobistą relację z Bogiem. Wierzymy, że nauki i cuda Jezusa pokazują moc Boga, i że dzięki wierze w Niego możemy doświadczyć tej mocy w naszym życiu.
Jana 1:14, Kolosan 1:15

3. Jezus objawia Boga.

Jezus w swoim życiu objawia Boga w łasce, miłosierdziu, przebaczeniu i sprawiedliwości. Łaska i miłosierdzie Boga objawiają się w przebaczeniu grzechów i udzieleniu Ducha Świętego.

Efezjan 2:8-9, Rzymian 3:22-24, Rzymian 5:8

4. Jezus ma wpływ na świat.

Wierzymy, że śmierć Jezusa ma realny wpływ na dzisiejszy świat oraz, że w swojej śmierci Jezus objawia zdecydowaną obecność Boga w świecie, nawet w obliczu nienawiści, przemocy i bólu. śmierć Jezusa na krzyżu ukazuje miłość Boga do ludzkości i Jego determinację, by zbawić nas od naszych grzechów. Wierzymy, że dzięki mocy krzyża możemy pokonać grzech, śmierć i diabła.

Izajasza 53:4-5, Jana 3:16

5. Bóg powołuje do lepszego życia.

Wierzymy, że w swoim zmartwychwstaniu Jezus objawia Boga, który powołuje nas do lepszego i obfitego życia teraz i na wieki. Życia, które wykracza poza nasze lękliwe i kruche wyobrażenia. Zmartwychwstanie Jezusa jest gwarancją naszego zmartwychwstania i życia wiecznego.

Jana 10:10, Rzymian 6:4, 1 Koryntian 15:20-22

6. Miłość nie dyskryminuje.

Wierzymy, że Bóg nie dyskryminuje nikogo w swojej miłości, niezależnie od ich wieku, rasy, pochodzenia, wyznania, preferencji politycznych czy seksualnych. On oferuje życie każdemu, kto w Niego uwierzy.

Wszyscy potrzebujemy Jego pomocy.

Jana 3:16, Rzymian 5:8, Galacjan 3:28, Efezjan 2:8-9

7. Bóg żyje wśród nas.

Wierzymy, że Bóg żyje wśród nas, w nas i przez nas mocą Ducha Świętego.
Duch Święty zamieszkuje każdego wierzącego i uzdalnia go do życia miłego Bogu. Wierzymy, że dzięki Duchowi Świętemu możemy mieć osobistą relację z Bogiem i dostęp do Jego mocy i darów.
Jana 14:16-17, Rzymian 8:11

8. Bóg porusza do bycia razem.

Wierzymy, że Bóg porusza nas, abyśmy byli razem we wspólnotach wiary, nadziei i miłości.
Bóg wzywa nas do bycia częścią wspólnoty wierzących, w której możemy się nawzajem zachęcać, wspierać i budować w wierze. Wierzymy, że ta wspólnota powinna charakteryzować się wiarą, nadzieją i miłością, i że dzięki niej możemy doświadczyć mocy i obecności Boga w wyjątkowy sposób.
Hebrajczyków 10:25, 1 Koryntian 12:12-27

9. Wiara czyni cuda.

Wierzymy, że dzięki wierze możemy więcej. Wierzymy w te rzeczy nie z pewności, ale z wiary, jako ci, którzy ufają w rzeczywistość Boga objawionego w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego. Wiara jest kluczem do doświadczenia rzeczywistości Boga i Jego mocy w naszym życiu. Wierzymy, że dzięki wierze możemy uzyskać dostęp do obietnic Boga i doświadczyć mocy Ducha Świętego w namacalny sposób.

Hebrajczyków 11:1, Rzymian 10:17

Jacy jesteśmy?

JESTEŚMY
ODWAŻNI

Mamy odwagę marzyć o czymś wielkim, ponieważ nasz Bóg jest wielki!

Odrzucamy przeciętność i dążymy do wielkości, bo nasz Bóg jest większy, niż możemy sobie wyobrazić.

"Temu, który jest w stanie uczynić o wiele więcej niż to, o co prosimy i co myślimy, zgodnie z mocą działającą w nas"

Efezjan 3:20

JESTEŚMY ODKRYWCAMI

Pójdziemy na krańce ziemi, by dotrzeć do ludzi dla Chrystusa!

Będziemy tańczyć i śpiewać z radości, kiedy oni Go poznają!

"I rzekł do nich: 'Idźcie na cały świat i głoście ewangelię całemu stworzeniu'"

Marka 16:15

JESTEŚMY RADYKALNYMI MIŁOŚNIKAMI

Jesteśmy pełni energii i gotowi do kochania!

Nie przejmujemy się drobiazgami, jesteśmy zawsze otwarci na rozwój i naukę.

"Miłość jest cierpliwa i łaskawa; miłość nie zazdrości i nie przechwala się; nie jest arogancka i nieuprzejma. Nie upiera się przy swoim; nie jest drażliwa ani urażona; nie cieszy się z powodu złego, lecz raduje się z prawdy."

1 Koryntian 13:4-6

JESTEŚMY WSPÓŁ-
TWÓRCAMI

Wszyscy mamy do odegrania swoją rolę!

Nie będę czekał, aż inni zrobią to, co ja mogę zrobić.

"Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg przedtem przygotował, abyśmy w nich chodzili"

Efezjan 2:10

JESTEŚMY
DAWCAMI

Żyjemy, by dawać!

Ponieważ Jezus powiedział, że lepiej jest dawać niż otrzymywać.

"Bardziej błogosławione jest dawać niż otrzymywać"

Dzieje Apostolskie 20:35

JESTEŚMY ZASILANI
DUCHEM ŚWIĘTYM

Wierzymy, że Bóg działa tu i teraz.

On oferuje uzdrowienie i pełnię wszystkim, którzy Go wzywają.

"Lecz wy otrzymacie moc, gdy Duch Święty zstąpi na was, i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i Samarii, i aż po krańce ziemi"

Dzieje Apostolskie 1:8

JESTEŚMY SKUPIENI NA JEZUSIE

Żyjemy, by służyć największemu imieniu.

Nie tworzymy własnego imienia, służymy imieniu Jezusa.

"A cokolwiek czynicie, słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego"

Kolosan 3:17

JESTEŚMY ZJEDNOCZENI

Kochamy być razem, ponieważ Bóg mieszka w Swoim kościele!

Razem możemy zrobić o wiele więcej niż w pojedynkę.

"Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem i ja wśród nich"

Mateusza 18:20

Nasza historia

Aby się lepiej z nami poznać
warto znać naszą historię!
Zachęcamy do przeczytania.

Przejdź do naszej historii

Nasi liderzy

Łukasz Kupczyński
Łukasz Kupczyński
Ania Kowalska
Ania Kowalska
Radek Krawczyk
Radosław Krawczyk
Ada Kowalczewska
Ada Kowalczewska
Michał Spławski
Michał Spławski
Asia Kupczyńska
Asia Kupczyńska
Renia Dziuba
Renia Dziuba
Robert Dziuba
Robert Dziuba
Bogdan Olechnowicz
Bogdan Olechnowicz
Modest Czarniecki
Modest Czarniecki