Święta Pana – Ernest Krystkiewicz

ŚWIĘTA PANA

5 Mojż.16 zawiera opis świąt Pana. Są to trzy święta Pana. 2 mojż.23,14: „ Trzy razy w roku będziesz świętował na moją cześć.” Każde z nich związane jest z okresem zbiorów, trzy razy w roku.

W kolejności są to:

1. Pascha, Święto Przaśników

2. Święto Tygodni, Pięćdziesiątnica

3. Święto Szałasów, Sukkot

 

KAŻDE ŚWIĘTO MA NOWOTESTAMENTOWE ZNACZENIE

Ad.1. Pascha, Pesach, Święto Przaśników z  14 na 15 miesiąca Nisan rozpoczynają się pierwsze święta. Pascha trwa jeden dzień, przaśniki siedem.

5 Mojż.16,1-2

Bacz, abyś w miesiącu Kłosów odprawiał Paschę dla Pana, Boga twego, gdyż w miesiącu Kłosów wyprowadził cię Pan, Bóg twój, z Egiptu w nocy”.

3 Mojż. 23,5-6

„W miesiącu pierwszym, czternastego dnia tegoż miesiąca o zmierzchu jest Pascha Pana,

A piętnastego dnia tegoż miesiąca jest Święto Przaśników Pana. Przez siedem dni będziecie jedli przaśniki.”

2 Mojż.12:3

„Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu”.

2 Mojż.12:5

„ Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek.”
2 Mojż.12,13

„A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską”.
2 Mojż.12:14

„Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana; będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne.”

2 Mojż.12:7-9

„I wezmą z jego krwi, i pomażą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy; jeść je będą z przaśnikami i gorzkimi ziołami. Nie jedzcie z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości: głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi”.

Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku.

 

1 Koryntian 5,7:

„ Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni; albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus.”
Jan.1,29:
Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.”

 

 Ad.2.Święto Tygodni, Pięćdziesiątnica, Szawuot

5 Mojż.16,9-10:

„Odliczysz sobie siedem tygodni-zaczniesz liczyć siedem tygodni od początku zapuszczenia sierpa w zboże; I będziesz obchodził Święto Tygodni na cześć Pana, Boga twego z dobrowolnymi  szczodrymi darami, jakie dawać będziesz odpowiednio do tego, jak pobłogosławił ci Pan, Bóg twój.”

Ważne wydarzenia podczas tego święta w S.T.:

1.Po pięćdziesięciu dniach po wyjściu z Egiptu, Izrael otrzymał Torę.
2.Wg. tradycji w tym dniu urodził się i zmarł król Dawid.

W N.T. spełnia się obietnica włożenia zakonu do serc przez wylanie Ducha Świętego.  Prorokują o tym Jeremiasz i Ezechiel.

Jer.31,31-34:

„Oto idą dni –mówi Pan- że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem –mówi Pan- Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc : Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą , od najmłodszego do najstarszego z nich- mówi Pan- Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.”

Ez.36,25-27:

„I pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.”

Obecność wielu zebranych  w Jerozolimie na Świętach Tygodni i odwiedzających grób Dawida nieopodal Wieczernika, umożliwiło Piotrowi zwiastowanie , skutkiem było  nawrócenie trzech tysięcy  Żydów. (Dz.Ap.2,1-41)
Ad.3. Święto Szałasów, namiotów , Sukkot, kuczki

5Mojż.16,13:

„Święto szałasów będziesz obchodził przez siedem dni, gdy zbierzesz plon ze swego gumna i ze swojej tłoczni.”

5 Mojż.16,14-15

„Będziesz się weselił w to swoje święto,…, i będziesz prawdziwie radosny.”

Zanim jednak dochodzi do tego świętowania, ma miejsce święte zgromadzenie (w miesiącu siódmym, pierwszego dnia), obwołane trąbieniem gdzie „ukorzycie się”, a opisane jest w 3 Mojż. 23,24-32

Miesiąc wcześniej (Elul) lud pokutuje za swoje grzechy i ma na to 30 dni. Dzięki łasce Bożej kolejne dziesięć jest czasem upamiętania tj. od 1 do 10, siódmego miesiąca- czas pojednania, przebłagania, proszenia ludzi o wybaczenie.

Liczba 40 ma symboliczne znaczenie odnoszące się do skruchy i sądu Bożego i Jego-miłosierdzia.
Dziesiąty dzień miesiąca Tiszri, dla Żydów najświętszy dzień judaizmu nosi nazwę Jom Kippur.   Wg. tradycji żydowskiej w Jom Kippur Księga Życia zostaje zamknięta i zapieczętowana, co jest obwieszczane dęciem w szofar– róg barani.

Wydarzenia, które miały miejsce w Święta Szałasów w S.T.:

1. chwała Pana napełnia przybytek, Namiot Zgromadzenia

2.zstąpienie Bożej obecności podczas poświęcenia świątyni Salomona.  1 Król.8, 2

Jakie jest nowotestamentowe znaczenie święta namiotów?

Jeszcze się nie wypełniło.

Jezus zapowiadał swój powrót na obłokach nieba w mocy i chwale „i pośle aniołów swoich z wielką trąbą”. Mat 24,31

Ez.39,7
„I ujawnię moje święte imię wśród mojego ludu izraelskiego; i już nie dopuszczę, aby moje święte imię było bezczeszczone, aby poznały ludy, że Ja jestem Pan; Święty w Izraelu.”

Zach.12,10-11
„Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego którego przebodli, i będą go opłakiwać , jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. W owym dniu będzie w Jeruzalemie wielkie narzekanie,…”  wymienione w Zach.14,16 jako święto, na które mają pielgrzymować corocznie „wszyscy pozostali ze wszystkich narodów”. Kiedy?
Zachariasz odpowiada w 14,5, że nastąpi to gdy: „…przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci.” Tak też jest to proroctwo jeszcze nie spełnione. Skoro więc w przyszłości będzie ono obowiązywać to fałszywy jest pogląd o nieważności świąt starotestamentowych dzisiaj.
Oznacza to, że gdy przyjdzie powtórnie Jezus to:

  1. Da się poznać Żydom jako ich mesjasz
  2. Ukarani zostaną ci, którzy się nie upamiętają
  3. Chrześcijanie będą pielgrzymować do Jerozolimy na Święto Szałasów. Nieposłuszeństwo temu nakazowi będzie skutkowało brakiem deszczu- błogosławieństwa i „spadnie nań plaga.”