Władze i statut

Władze Stowarzyszenia

  • Anna Chojnacka  – prezes
  • Joanna Lubimow – sekretarz
  • Maria Heck – skarbnik
  • Ewa Gembka – komisja rewizyjna

Statut  Stowarzyszenia

Spis treści:

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Rozdział II. Cele i zadania.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia.

Rozdział IV. Władze i Organy Stowarzyszenia.

Dział I. Postanowienia ogólne.

Dział II. Walne Zgromadzenie Członków.

Dział III. Zarząd.

Dział IV. Komisja Rewizyjna.

Dział V. Sąd Koleżeński.

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

Rozdział VI. Jednostki terenowe Stowarzyszenia

Rozdział VII. Inne postanowienia.

 

 Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1

 

1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Chrześcijańskie Stowarzyszenie „ Wzajemna pomoc”.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

3. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gorzowie Wielkopolskim.

 

§ 2

 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

§ 3

 

1. Stowarzyszenie może przystępować do spółek w celu pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych z organizacjami o podobnym profilu działania.

2. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związków stowarzyszeń, oraz zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu.

3. Stowarzyszenie ma prawo powoływać oddziały terenowe.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie jako osoba prawna może w szczególności:

a) posiadać i dzierżawić wszelki majątek ruchomy i nieruchomy;

b) nabywać i zbywać posiadany majątek;

c) być stroną umów;

d) przyjmować i czynić darowizny, fundacje i legaty;

e) występować we wszystkich sprawach sądowych i administracyjnych.

  

 Rozdział II. Cele i zadania.

 

§ 5

1. Cele stowarzyszenia są następujące:

a) udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży, ludziom bezdomnym, biednym i uzależnionym;

b) udzielanie wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego i finansowego;

c) prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią  społeczną;

d) szerzenie oświaty zdrowotnej i konsultacje lekarskie;

e) propagowanie zdrowego stylu życia;

f) edukacja rówieśnicza;

g) prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia;

h) poradnictwo dla osób uzależnionych;

i) działania oświatowe;

j) dobroczynność;

k) rozwój obszarów wiejskich w Polsce;

l) popularyzacja wiedzy o UE , wspieranie rozwoju regionu w warunkach globalizacji i integracji europejskiej

ł) organizacja konferencji i seminariów;

m) promocja kultury chrześcijańskiej, działalność wydawniczo-edukacyjna.

  

§ 6

 

2. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje przez:

a) prowadzenie poradni dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, dla osób uzależnionych i bezdomnych

b) prowadzenie terapii indywidualnej;

c) prowadzenie grup rozwojowych i grup wsparcia psychologicznego;

d) organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych;

e) udzielanie odpowiedzi na problemy zgłaszane drogą korespondencyjną;

f) prowadzenie edukacji środowiska lokalnego;

g) prowadzenie edukacji rówieśniczej;

i) prowadzenie szkoleń i kursów;

j) prowadzenie międzynarodowych projektów;

k ) prowadzenie świetlic, przedszkoli, szkół;

l ) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia oraz innych osób zainteresowanych jego działalnością;

ł.) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń;

m ) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia;

n ) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia oraz inne osoby zainteresowane jego działalnością poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;

o) informowanie i działalność doradcza;

p) pomoc osobom niepełnosprawnym, rehabilitacja;

r) prowadzenie różnych form pomocy charytatywnej.

 

§ 7

 

  1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych  w odrębnych przepisach.
  2.  Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia.

 § 8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:

a) osoby fizyczne będące obywatelami polskimi oraz cudzoziemcy, również ci nie mieszkający na stałe w Polsce;

b) osoby prawne, ale wyłącznie jako członkowie wspierający.

2. Wśród członków stowarzyszenia wyróżniamy:

a) członków zwyczajnych;

b) członków honorowych;

c) członków wspierających.

  

§ 9

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje osoba, która:

a) złoży w Zarządzie deklarację członkowską potwierdzoną rekomendacją przynajmniej dwóch członków;

b) zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu.

2. Członkiem honorowym zostaje osoba,

a) na wniosek Zarządu lub grupy co najmniej 15 członków;

b) która położyła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia;

c) co do której Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o przyjęciu w poczet członków honorowych Stowarzyszenia, i która wyraziła na to zgodę.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać:

a)  osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową

b) formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia w formie pisemnej deklaracji

c) co do której Zarząd podejmie uchwałę o przyjęciu w poczet członków wspierających Stowarzyszenia, i która wyraziła na to zgodę

4. Uchwała o przyjęciu powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członków lub odmawiającej przyjęcie, zainteresowana osoba lub organizacja powinna być powiadomiona w formie pisemnej w terminie dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie powinno zawierać uzasadnienie.

  

§ 10

 

1. Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługują:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;

b) prawo składania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;

c) prawo uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez stowarzyszenie;

d) dopuszcza się prawo do korzystania nieodpłatnie z urządzeń, szkoleń i pomocy stowarzyszenia zgodnie z regulaminem stowarzyszenia;

e) prawo do posiadania legitymacji stowarzyszenia i noszenia odznaki stowarzyszenia.

2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a) przestrzegać statutu i uchwał Stowarzyszenia;

b) terminowo opłacać składki członkowskie;

c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;

d) przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;

e) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

 

§ 11

 

1. Członkowie honorowi mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym bez prawa wyborczego (czynnego, ani biernego) oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Stowarzyszenia w zakresie przysługującym członkom zwyczajnym

2. Członkowie honorowi nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich,

 

 § 12

 

1. Członkowie wspierający:

a) mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym, mają prawo do wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.

b) nie mają prawa wyborczego

c) członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem przedstawiciela

2. Członkowie wspierający mają obowiązek ustalić z Zarządem formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia i złożyć pisemną deklarację odnośnie oferowanej pomocy zgodnie z § 9 pkt 3

 

§ 13

 

Ustanie członkostwa następuje przez:

a) zrzeczenie się członkostwa;

b) wykluczenie ze Stowarzyszenia;

c) śmierć członka.

 

§ 14

 

1. Członek Stowarzyszenia może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie

powinno zostać złożone Zarządowi Stowarzyszenia w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

2. Wystąpienie członka ze Stowarzyszenia następuje po upływie do 6 miesięcy od dnia

zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia, dwa razy w roku kalendarzowym tj. w terminie do 30 czerwca i 31 grudnia.

 

§ 15

 

1. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w wypadku, jeżeli:

a) mimo upomnienia udzielonego przez Zarząd uporczywie narusza zasady statutowe lub uchwały stowarzyszenia

b) jego zachowanie stoi w sprzeczności z zasadami Stowarzyszenia.

c) nie opłaca składek członkowskich przez okres 1 roku

d) stwierdza się istotne uchybienia w wykonywaniu obowiązków i prac związanych z działalnością Stowarzyszenia.

2. Wykluczenie członka następuje uchwałą Zarządu na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

3. O wykluczeniu ze Stowarzyszenia członek powinien zostać powiadomiony listem poleconym w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji z podanym uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości odwołania się do Walnego Zgromadzenia.

4. Uchwała o wykluczeniu staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu  zawiadomienia o wykreśleniu z uzasadnieniem.

 

   Rozdział IV. Władze i Organy Stowarzyszenia.

 

Dział I. Postanowienia ogólne.

§ 16

 

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków

2. Organami Stowarzyszenia są:

a) Zarząd;

b) Komisja Rewizyjna;

c) Sąd Koleżeński.

3.  Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata. Jednakże organa te pełnią swe zadania do czasu wyborów.

4.  Członek Stowarzyszenia może być wybrany tylko do jednego z organów wymienianych w ustępie 2 punkt a, b, c. W zarządzie nie mogą też zasiadać osoby, będące członkami rodziny lub krewnymi osób zasiadających w organie kontroli

5.  Osoba pełniąca funkcje w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia, postępować sumiennie i uczciwie zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.

6. Stanowiska w organach stowarzyszenia zajmować mogą jedynie osoby niekarane za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

7.Wybory Prezesa Stowarzyszenia oraz Członków do Organów o których mowa w ustępie 2 dokonywane są w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

8.  Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy „Za” i „Przeciw „ uchwale.

9.  Za udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie w odpowiedniej uchwale,

10. Osoby zasiadające w organie kontroli mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie  jednak w wysokości nie wyższej, niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS

 

§ 17

 

1. W razie zmniejszenia się składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 18

 

1. Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, jeśli postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów.

 

Dział II. Walne Zgromadzenie Członków.

 

§ 19

 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia .

2. Walne Zgromadzenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz na rok.

3. Zarząd zobowiązany jest również zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków:

a) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej z załączonym porządkiem obrad

b) na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia z załączonym porządkiem obrad

c)z własnej inicjatywy

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku .W przypadku, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w tym terminie prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje każdemu członkowi Komisji Rewizyjnej.

5. Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

6. Członkowie wspierający i honorowi mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym.

7. Na Walnym Zgromadzeniu Członków mogą być obecni delegaci z jednostek terenowych i inni goście zaproszeni przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

 

§ 20

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia na dany okres;

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego;

d) udzielanie absolutorium Zarządowi;

e) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i innych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego;

f) uchwalanie zmian w statucie;

g) podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia;

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków  Stowarzyszenia;

i) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;

j) ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

§ 21

 

W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia udział biorą:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie honorowi i członkowie wspierający.

 

§ 22

 

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. W przypadku nie odbycia Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej ilości członków, Walne Zgromadzenie może się odbyć w drugim terminie, jednak nie wcześniej niż 45 minut po terminie pierwszym. Zgromadzenie takie jest prawomocne przy udziale 30% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§ 23

 

1. Uchwały w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia wymagają 2/3 głosów  członków stowarzyszenia, którzy podpisali listę obecności.

2. Uchwały w przedmiocie odwołania Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego wymagają bezwzględnej większości głosów.

 

 Dział III. Zarząd.

 

§ 24

 

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, w tym z Prezesa.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku

 

§ 25

 

Do kompetencji Zarządu należy:

a) przyjmowanie na podstawie uchwały nowych członków Stowarzyszenia zwyczajnych i wspierających;

b) reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach zewnętrznych;

c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia

d)kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i Zarządu, oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

e) podejmowanie innych uchwał, w sprawach, które nie zostały zastrzeżone dla innych władz stowarzyszenia.

 

§ 26

 

Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu lub dwóch współdziałających ze sobą członków Zarządu działających łącznie. Kierowanie oświadczeń do Stowarzyszenia, tudzież doręczanie pism może być dokonywane w obecności jednego członka Zarządu.

 

Dział IV. Komisja Rewizyjna.

 

§ 27

 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani Sądu Koleżeńskiego.

  

§ 28

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;

b) składanie wniosków w sprawie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;

c) występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia;

d) dokonywanie na wniosek innych władz Stowarzyszenia, bądź grupy co najmniej 50% członków, wykładni Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia.

 

Dział V. Sąd Koleżeński.

 

§ 29

 

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków stowarzyszenia. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być jednocześnie  członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

§ 30

 

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy orzekanie w przedmiocie wykluczenia członka Stowarzyszenia.

 

§ 31

 

Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc. Wniosek członka musi zawierać uzasadnienie.

 § 32

 

Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości Zarządu i pozostałych członków  Stowarzyszenia.

§ 33

 

Stronom postępowania przed Sądem Koleżeńskim przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie czternastu dni. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.

 

§ 34

Sąd orzeka w składzie 3 osobowym.

 

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

 

§ 35

 

1. Majątek stowarzyszenia powstaje z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz darów pochodzących z ofiarności publicznej w kraju i za granicą.

2. Darowizny, spadki i zapisy mogą również obejmować nieruchomości.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Może jednak być przeznaczony na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w działalności statutowej.

4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje ,według zasad określonych w odrębnych przepisach

5. Uzupełnieniem majątku Stowarzyszenia są składki członkowskie opłacane w wysokości i terminie ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 36

 

1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby, Prezes oraz jeden z członków Zarządu upoważniony przez Zarząd.

2. Do ważności pism, decyzji i dokumentów wymagane są podpisy Prezesa jednoosobowo lub dwóch innych członków łącznie.

  

Rozdział VI . Jednostki terenowe Stowarzyszenia

 

§ 37

 

1.Stowarzyszenie ma prawo powoływać oddziały terenowe w celu usprawnienia realizacji działań wynikających ze Statutu

2. Stowarzyszenie i jego oddziały posiadają osobowość prawną

3. Stowarzyszenie nie odpowiada za zobowiązania oddziałów posiadających osobowość Prawną

 

§ 38

1. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

a) zaprzestania działalności przez oddział przez okres co najmniej 6 miesięcy

b) posiadania liczby członków mniejszej niż wymagana przez okres dłuższy niż 1 rok

c) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie.

 

§ 39

 

1. Oddziały terenowe posiadają taką samą strukturę jak Stowarzyszenie Główne:

a) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

b) Władze Oddziału: Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński

2. Oddziały terenowe są zobowiązane do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia tak jak Stowarzyszenie Główne.

3. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Oddziału, do którego obowiązków należy dodatkowo wybór i odwoływanie delegatów i ich zastępców na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

4. Członkowie Władz Naczelnych Stowarzyszenia mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków Oddziału z głosem  doradczym.

5. Zarząd Oddziału jest zobowiązany składać Zarządowi Głównemu roczne raporty z działalności Oddziału.

6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z przepisami prawa, postanowieniami statutu, bądź uchwałami władz nadrzędnych.

 

Rozdział V. Inne postanowienia.

 

§ 40

 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach, przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków wyznacza komitet likwidacyjny w składzie od 3 do 5 osób.

 

§ 41

 

1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia skierowane do członków Stowarzyszenia mogą być dokonywane w formie listu poleconego bądź drogą poczty elektronicznej.